ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                            ΠΡΑΞΗ 151/30-10-2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡ

1

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Τσώλη
Σ/Κ

2-3

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΔΕ

4

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

ΣΥΡΟΣ

Δρίτσας

Δρίτσας Δρίτσας

Κοκκορός

Τσώλη

Τσώλη
ΤΡ

5

Δρίτσας

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΕΤ

6

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΠΕ

7

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΠΑΡ

8

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
Σ/Κ

9-10

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειιρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

11

Κώτσιου

Πασιαλής

Ειρηνοδίκης

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τσώλη

Πασιαλής Κώτσιου
ΤΡ

12

Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τσώλη

Δρίτσας Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας
ΤΕΤ

13

Κώτσιου

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

14

Πασιαλής

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Χριστάρα
ΠΑΡ

15

Δρίτσας

Κοκκορός

Τα’ωλη

Τσώλη Όλοι οι Δικαστές Τσώλη
Σ/Κ

16-17

Κοκκορός

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΔΕ

18

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΡ

19

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕΤ

20

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

21

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑΡ

22

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
Σ/Κ

23-24

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΔΕ

25

Κώτσιου

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δρίτσας

Δρίτσας Κώτσιου
ΤΡ

26

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

27

Κώτσιου

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

28

Πασιαλής

Δρίτσας

Χριστάρα

ΤΗΝΟΣ

Κοκκορός

Όλοι οι Δικαστές Πασιαλής
ΠΑΡ

29

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

ΤΗΝΟΣ

Κοκκορός

Όλοι οι Δικαστές Δρίτσας
Σ/Κ

30-31

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου