ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                ΠΡΑΞΗ 52/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020 (από 16 έως τέλος)
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ/Κ

16-17

Δρίτσας

Κοκκορός

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΔΕ

18

Πασιαλής

Δρίτσας

Χριστάρα

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΡ

19

Πασιαλής

Δρίτσας

Κοκκορός

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΕΤ

20

Πασιαλής

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΕ

21

Πασιαλής

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΑΡ

22

Πασιαλής

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη
Σ/Κ

23-24

Πασιαλής

Τσώλη

Χριστάρα

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

25

Κοκκορός

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΡ

26

Κοκκορός

Τσώλη

Χριστάρα

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕΤ

27

Κοκκορός

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

28

Πασιαλής

Δρίτσας

Χριστάρα

Πασιαλής Πασιαλής
ΠΑΡ

29

Πασιαλής

Δρίτσας

Χριστάρα

Δρίτσας Δρίτσας
Σ/Κ

30-31

Πασιαλής

Κοκκορός

Τσώλη

Κοκκορός Κοκκορός

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                       

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Σύρος, 15-05-2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου