ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                ΠΡΑΞΗ 66/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (από 22 έως 30)
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕ

22

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη
ΤΡ

23

Πασιαλής

Δρίτσας

Χριστάρα

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΕΤ

24

Πασιαλής

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Πασιαλής

Κοκκορός

Παυλοπούλου

ΜΗΛΟΣ

Τσώλη

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

25

Πασιαλής

Δρίτσας

Χριστάα

ΜΗΛΟΣ

Τσώλη

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑΡ

26

Πασιαλής

Δρίτσας

Χριστάρα

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

27-28

Κοκκορός

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα
ΔΕ

29

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπούλου

ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δρίτσας

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΡ

30

Κοκκορός

Τσώλη

Παυλοπούλου

Δρίτσας Κοκκορός

                                     

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Σύρος, 19-06-2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου