ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                ΠΡΑΞΗ 75/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (από 01 έως 15)
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕ

1

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

2

Κώτσιου

Τσώλη

Χριστάρα

Κώτσιου Ασφαλιστικά

Κώτσιου

Κώτσιου
ΠΑΡ

3

Κώτσιου

Δρίτσας

Τσώλη

Τσώλη Τσώλη
Σ/Κ

4-5

Πασιαλής

Τσώλη

Παυλοπούλου

Τσώλη Πασιαλής
ΔΕ

6

Δρίτσας

Τσώλη

Παυλοπούλου

ΣΥΡΟΣ

Τσώλη

Τσώλη Δρίτσας
ΤΡ

7

Πασιαλής

Κοκκορός

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΕΤ

8

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

9

Πασιαλής

Κοκκορός

Χριστάρα

Κοκκορός Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
ΠΑΡ

10

Κοκκορός

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Χριστάρα
Σ/Κ

11-12

Δρίτσας

Κοκκορός

Τσώλη

Δρίτσας Δρίτσας
ΔΕ

13

Πασιαλής

Δρίτσας

Παυλοπούλου

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΡ

14

Πασιαλής

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΕΤ

15

Κώτσιου

Τσώλη

Χριστάρα

Κώτσιου

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                                             

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Σύρος, 30-06-2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών