ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                               ΠΡΑΞΗ  39/2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕ

1

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Παπαθανασίου

Τσώλη

Παυλοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΠΑ

2

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη
Σ/Κ

3-4

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΔΕ

5

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα
ΤΡ

6

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Δρίτσας Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Δρίτσας
ΤΕ

7

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

8

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
ΠΑ

9

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
Σ/Κ

10-11

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΔΕ

12

Δρίτρας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΡ

13

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Δρίτσας Παπαθανασίου

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Δρίτσας
ΤΕ

14

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΠΕ

15

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΑ

16

Δρίτρας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
Σ/Κ

17-18

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΔΕ

19

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Γιαννοπούλου

(Άνδρος)

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

20

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Τσώλη

Γιαννοπούλου

(Άνδρος)

Δρίτσας Παπαθανασίου

Κοκκορός

Τσώλη

Δρίτσας
ΤΕ

21

Δρίτσας

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

      Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

22

Παπαθανασίου

Κοκορός

Τσώλη

Τσώλη Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
ΠΑ

23

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
Σ/Κ

24-25

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΔΕ

26

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Κοκκορός

Κοκκορός

ΤΡ

27

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΕ

28

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας
    ΠΕ

29

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

    Γιαννοπούλου       Γιαννοπούλου
ΠΑ

30

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός

                                 

Ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου θα καλείται ο εκάστοτε Δικαστής Υπηρεσίας Πρωτοδίκης και ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου ο μη κωλυόμενος νεότερος κατά διορισμό Πρωτοδίκης και, εν συνεχεία, ο αμέσως αρχαιότερος Πρωτοδίκης.

Σύρος, 22 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Βασίλειος Παπαθανασίου